28è Col·loqui Germanocatalà

Entre diferència i semblança
La representació del món catalanoparlant en el discurs d’avui i d’ahir

07.09 – 10.09.2022
Universitat de Berna

La manera com ens presentem, ens representem i ens imaginem és el resultat de construccions discursives dialògiques i dinàmiques que depenen d’una multitud de factors contextuals. La imatge que ens fem de nosaltres es veu afectada per la nostra mirada sobre els altres i per la mirada dels altres sobre nosaltres. La manera com s’expressen aquestes perspectives, sovint oposades, sobre el jo i l’Altre depèn en part de les eines lingüístiques disponibles i de les tradicions discursives de la llengua emprada.

Hi ha una tendència a ressaltar les característiques oposades (sovint negatives) que permeten distingir més fàcilment la imatge de nosaltres de la dels altres. Això reflecteix una tendència, basada en la saviesa popular o en el sentit comú (Mandler 2006: 272), a construir identitats mitjançant oposicions binàries: tot i així, la noció de diferència només pot tenir sentit en associació amb la de semblança. I, de fet, en nombroses disciplines, no només en l’àmbit social, s’ha posat èmfasi tant en la semblança com en la diferència en la construcció i interpretació de narratives d’identificació identitària i tota aquesta qüestió, en què s'ha subratllat la interseccionalitat del procés de construcció i interpretació de les imatge discursives, s'ha vist afectada. En els últims anys, en canvi, s’ha viscut des del punt de vista sociopolític global una agudització de discursos identitaris binaris i essencialitzants, per diferents motius polítics, ideològics i de poder. També en l’àmbit catalanoparlant aquest fenomen és més d’actualitat que mai.

El col·loqui de l’Associació Germanocatalana de 2022 organitzat per la Universitat de Berna s’ofereix com a una ocasió per reflexionar sobre les causes,  les conseqüències i els perills d’aquests binarismes, així com sobre la complexitat de la formació d’imatges identitàries a l’esfera pública catalana. Un apropament a aquestes qüestions només es pot considerar satisfactori si es realitza dins d’un marc multi-, inter- i transdisciplinari que inclogui, entre d’altres, els estudis lingüístics, discursius, traductològics, mediàtics, culturals, de gènere i literaris, tant des del punt de vista sincrònic com diacrònic.

Un exemple de la necessitat d’aquesta transversalitat de perspectives es fa evident si observem com, de vegades, certes imatges identitàries que es reprodueixen als mitjans de comunicació catalans, espanyols o internacionals poden ser el resultat de la perpetuació de representacions discursives arrelades en obres de ficció literària (del passat com contemporànies), i poden constituir marcs conceptuals que influeixen en la percepció de les moltes comunitats “imaginades” (Anderson 1983) de parla catalana i estrangeres.

El col·loqui de l’Associació Germanocatalana de 2022 vol fomentar aquesta pluralitat de perspectives i per això vol donar la benvinguda a tota mena de reflexió crítica, teòrica i metodològica i tot estudi de cas sobre el procés de constitució, difusió i subversió d’imatges del món catalanoparlant vistes des de dins de la mateixa cultura catalana o des de la mirada d’altres cultures, amb totes les contradiccions que aquestes mirades, tant interiors com exteriors, poden implicar.

Amb l’objectiu de donar visibilitat a aquesta pluralitat de perspectives la conferència inclou les àrees temàtiques següents:

●    La construcció d’imatges discursives binaries o que desafien el binarisme en el sistema literari.
●    Les pràctiques discursives sobre el món catalanoparlant, les semblances i les diferències en l’àmbit dels estudis del discurs i dels mitjans de comunicació.
●    La qüestió del tractament i la representació de l’Altre a la llengua i a la traducció i les seves variacions en el temps en funció de modes i tendències.
●    La representació d’aquesta relació de semblança i diferència, d'inclusió i exclusió en les pràctiques lingüístiques i sociolingüístiques.